Boerderij Dauchy

Bram Dauchy

Identiteitskaart van de boerderij

  • Gemeente: Wijtschate (Heuvelland), provincie West-Vlaanderen.
  • Totale oppervlakte: 160ha
  • Type landbouwbedrijf: gemengd bedrijf met melkvee, akkerland, tuinbouw, compostering van mestoverschotten en en groene mest

Ondersteuning

  • Oppervlakte: 20ha
  • Periode: 2021 - 2024

De boerderij evolueert stap voor stap

Bram heeft sinds 2010 het bedrijf overgenomen, een gemengd bedrijf met melkvee, vollegrondsgroenten en akkerbouw.  Sinds meer dan 10 jaar werkt Bram ploegloos, om zo te proberen het koolstofgehalte omhoog te trekken op zijn percelen en het bodemleven te stimuleren.  

Bram zet actief in om het verbruik van pesticiden te verlagen naar een minimum, maar zet ze wel in als allerlaatste redmiddel. Hij implementeert een heel divers spectrum aan teelten zodanig de vruchtafwisseling geen probleem vormt.  Hij tracht zoveel mogelijk hoogwaardige biomassa aan te voeren op zijn gronden, waarvoor hij gebruik maakt van stalmest en het inzaaien van groenbedekkers met hoge biodiversiteit. Kortom wordt er vooral richting bodem gekeken, meer bepaald zijn bodemvruchtbaarheid en bodemleven essentieel voor Bram 

Zijn ambitie is om stap voor stap nog verder te gaan in zijn transitie, met een vruchtbare levende bodem als doel. Met nog meer aanvoer van koolstofrijke producten (bv. houtsnippers) en door manieren verder te introduceren om bodemerosie tegen te gaan, zoals bijvoorbeeld het inzaaien van diverse mixen van bodembedekkers, die hij momenteel op 50ha probeert zoveel mogelijk te diversifiëren. Ook wil hij blijvend proeven doen met zaaibedcombinaties in verschillende teelten, met humuszuren en aminozuren enz., om het gebruik van kunstmest verder te laten zakken. Op een aantal percelen zorgt Bram voor bufferstroken naast waterlopen, zoals de inplanting van bloemenstroken of kruidenrijke grasstroken, die tegelijkertijd de biodiversiteit ten goede komen.Hij bereidt zijn eigen complexe mengsel van groenbemestingszaden.

 

 

Bram werkt al zo’n tien jaar aan het verhogen van de koolstofvastlegging in zijn bodem. Sinds 2008 is Bram volledig omgeschakeld naar ploegloos boeren. Diepe en intensieve grondbewerking wordt bij hem steeds vermeden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt tot het strikt minimum beperkt; hij besteedt bijzondere aandacht aan een gevarieerd pallet van gewassen en aan de rotatie ervan,de vruchtbaarheid en het leven in de bodem.

Doelstellingen

Biodiversité& Farming for Climate

HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT

Bloemperken

Alimentation durable

VERDUURZAMING VAN ONZE VOEDING

Bewezen residuvrije producten

Préserver l'eau et Farming For Climate

VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Bouw van een dam van wilgentakken om erosie tegen te gaan;

Sequestration du carbone @Farming For Climate

VASTLEGGING KOOLSTOF IN DE BODEM

Aankoop van houtsnippers voor op de akkers;
Testen van verschillende soorten bodembedekkers

Partage des connaissances @Farming For Climate

OPLEIDING & KENNISDELING

Deelname aan TRANSAE Project vanuit Interreg