VEELGESTELDE VRAGEN

ALGEMEEN

Algemeen

Farming for Climate is een vzw, opgericht in 2019, die de agro-ecologische transitie van boeren in België wil versnellen door de steun van bedrijven en particulieren.
Een duurzamere landbouw en wereld creëren door de agro-ecologische transitie te versnellen: dat is onze missie. We doen dit door Belgische bedrijven, burgers en boeren die willen evolueren naar agro-ecologie met elkaar in contact te brengen.
Ons team bestaat voornamelijk uit vrijwilligers, maar sinds 2023 hebben we vier medewerkers.
Farming for Climate biedt een effectieve helpende hand aan boeren, maar ook een gemakkelijke en lokale oplossing voor bedrijven.
We ontmoeten boeren die voor hun agro-ecologisch project door onze vereniging ondersteund willen worden en valideren met hen de stappen van hun transitie. Gezien de aanzienlijke investering in tijd, mensen en/of geld, is steun noodzakelijk omdat een overgang naar een meer duurzame landbouw duur kan zijn voor de landbouwers (behoefte aan agronomisch advies, aankoop van machines aangepast voor agro-ecologische praktijken, aankoop van zaden, tijdelijk vermindering van opbrengst, enz.)
Tegelijkertijd stellen wij aan gemotiveerde bedrijven die hun MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) willen verbeteren of versterken voor om landbouwprojecten met een zichtbare impact lokaal en financieel te ondersteunen.
Agro-ecologische landbouw is een manier van landbouw die de beginselen van de ecologie toepast op de landbouw, gedefinieerd volgens 13 basisprincipes door de FAO. Agro-ecologie past een holistische systeembenadering toe op landbouw- en voedingssystemen, waarbij wordt getracht de ecologische, economische en sociale dimensies te combineren: de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. De praktijken omvatten die van de biologische landbouw, de regeneratieve landbouw, bodemconservatielandbouw en de permacultuur. Ze bestaan uit het werken met de natuur, het telen op levende bodem, het produceren van gezond en kwaliteitsvol voedsel, het bevorderen van de ontwikkeling van de biodiversiteit, het behoud van de kwaliteit van bodem, lucht en water en zelfs het opslaan van koolstof in de bodem (gemiddeld 2T/ha/jaar). Deze praktijken omvatten
 • Zo weinig mogelijk grondbewerking, waardoor de structuur van de bodem wordt gerespecteerd en de populaties van verschillende micro-organismen en dieren in de bodemhorizonten in stand worden gehouden
 • bijna permanente begroeiing om erosie te beperken en de bodem te structureren
 • bemesting op basis van natuurlijke inputs (groenbemesters, compost, enz.) om het niveau van het organische materiaal in de bodem te maximaliseren
 • agrobosbouw en de aanplant van diverse hagen
 • gewasdiversificatie en -combinaties
 • koppeling tussen dierlijke en plantaardige productie
Als u meer wilt weten over agro-ecologie, kan dit artikel nuttig zijn.
Biologische landbouw is een standaard voor voedselproductie. Hoewel het ecologische evenwicht en de biologische diversiteit worden bevorderd, is het systeem niet noodzakelijk gericht op herstel of regeneratie van de bodem (diepe grondbewerking is bijvoorbeeld toegestaan). Biologisch wordt gedefinieerd door een reeks technische checklists, waaronder wat niet te doen (“do less harm”).
Biologische landbouw kan zeker op agro-ecologische wijze worden gedaan, als het bedrijf wordt bekeken vanuit een holistisch perspectief waarbij de gezondheid van de bodem prioriteit krijgt.
Greenwashing is het gebruik van milieuargumenten om bij het publiek een milieuverantwoord imago te creëren, terwijl de realiteit van de situatie niet of onvoldoende overeenstemt met de expliciete of impliciete inhoud van de boodschappen.
Bij Farming for Climate zorgen we ervoor dat de agro-ecologische acties deel uitmaken van een breder project om duurzaamheid te ontwikkelen (bij onze klanten) en om duurzame landbouwpraktijken te ontwikkelen (bij de boeren die we ondersteunen). Wij zorgen ervoor dat de verleende steun voldoende is om verandering teweeg te brengen en volgen de uitvoering van de projecten voortdurend op, van A tot Z, om er zeker van te zijn dat ze correct worden uitgevoerd en een concrete impact hebben. Wij worden ook door PWC gecontroleerd op het correcte beheer van de financiële steun.
Bovendien maken wij er een erezaak van om op een volledig transparante manier te communiceren over de verleende steun, en valideren wij altijd intern de mededelingen van onze ondersteunende partners, zodat deze de werkelijkheid weerspiegelen.

LANDBOUWER

Ik ben een landbouwer

Alle agro-ecologische transitieprojecten komen in aanmerking voor financiering, of ze nu groot of klein zijn, of u nu met uw overgang begint of de volgende stappen wilt zetten en deze wilt versnellen.
Dit geldt ook voor alle soorten landbouw: veeteelt, akkerbouw, tuinbouw, enz. Het belangrijkste is dat uw project de agro-ecologische overgang helpt en dat u gemotiveerd bent door een verandering van praktijken voor een betere toekomst!
Als u voor uw project hulp nodig hebt bij
 • maatregelen ter bevordering van niet-kerende grondbewerking
 • maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit
 • maatregelen ter vermijding van kunstmest en pesticiden
 • maatregelen voor blijvende dekking en bijbehorende gewassen, wisselbegrazing, enz.
 • aankoop van gereedschap, …
 • steun krijgen van gespecialiseerde agro-ecologische adviseurs of om te experimenteren met nieuwe praktijken.
 • om een eventueel tijdelijk opbrengstverlies door de overgang te compenseren
Aarzel niet om uw agro-ecologisch overgangsproject voor te stellen
Tijdens onze eerste vergadering worden de concrete doelstellingen en de middelen om die te bereiken samen bepaald. Om te zien of uw project in aanmerking komt, kunt u dit formulier invullen.
In het algemeen worden projecten gedurende een periode van 3 jaar ondersteund om een consistente progressie te bewerkstelligen. Het is echter mogelijk om na afloop van deze periode opnieuw steun aan te vragen.
Voor meer specifieke of eenmalige verzoeken kunt u contact met ons opnemen.
Het is belangrijk om deel uit te maken van een globaal agro-ecologisch overgangsproject waarvan de visie, naast de steun van Farming for Climate, gericht moet zijn op een geheel van veerkrachtige en duurzame praktijken.
Onze vereniging vraagt u daarom om de gesloten overeenkomst te respecteren. Wij vragen u ook een lastenboek in te vullen over de jaren van opvolging. Jaarlijks zal een audit worden uitgevoerd.
Ondersteuning betekent ook dat u Farming for Climate toestemming geeft om uw imago (foto’s, video’s, bedrijfsnaam, etc.) te gebruiken en publiekelijk te communiceren over uw project.
Het is mogelijk om steun te krijgen voor een deel van uw landbouwbedrijf als u dat wenst en/of voor het hele bedrijf. Maar we raden u toch aan om verschillende percelen in het project op te nemen.
Verder is het mogelijk om ondersteund te worden door Farming For Climate en tegelijkertijd te profiteren van andere vormen van subsidie, indien deze niet overlappen.
De combinatie van nieuwe praktijken betekent dat resultaten niet gegarandeerd zijn, omdat een groot aantal factoren (afhankelijk en onafhankelijk van uw wil) wordt toegevoegd. Wij zijn er om u te steunen bij het vallen en opstaan, niet alleen om uw prestaties te meten.
Zolang u alles in het werk stelt om de kwaliteit van uw bodem te verbeteren en uw praktijken te veranderen in de richting van agro-ecologie, hoeft u niet terug te betalen.
Aarzel niet om ons te contacteren indien u meer informatie wenst.

In ruil daarvoor hebben het ondersteunende partnerbedrijf en Farming for Climate recht op een jaarlijks bezoek aan de boerderij om de voortgang te zien en te bespreken. Daarnaast kunnen foto’s, video’s en interviews worden aangevraagd om over het project te communiceren en het belang van agroecologie en haar diversiteit onder de aandacht te brengen.

Door het formulier in te vullen, krijgt u reeds de gelegenheid om aan te geven of u niet door bepaalde bedrijven wenst te worden gesteund. Wanneer uw project dan aan de partnerbedrijven wordt voorgesteld voor financiële steun, zullen wij rekening houden met uw eventuele terughoudendheid.

Als u zich kandidaat wilt stellen, is niets eenvoudiger! U hoeft alleen maar het formulier in te vullen door hier te klikken en uw project en uw behoeften te beschrijven. Deze stap is belangrijk omdat het ons toelaat uw project te begrijpen, te weten waar u staat in uw transitie en ons in staat stelt een formulier op te stellen dat kan worden voorgelegd aan bedrijven. Wij zullen dan contact met u opnemen om de nodige informatie in te vullen om uw project voor te stellen aan partnerbedrijven. U kunt dan geselecteerd worden om steun te ontvangen.

BEDRIJF

Ik ben een bedrijf

Neem contact met ons op door uw gegevens in te vullen op het volgende formulier.
Ons team zal contact met u opnemen om uw behoeften te begrijpen en samen met u de volgende stappen te bepalen.
Afhankelijk van uw specifieke behoeften en het beschikbare budget zullen we samen een voorstel uitwerken om één of meerdere boerderijen in België te ondersteunen.
Alle bedrijven kunnen bijdragen, ongeacht hun omvang: kleine, middelgrote of grote bedrijven in elke sector.
Er is echter maar één voorwaarde: dat u deze visie op duurzaamheid aanhangt en binnen uw bedrijf acties in die richting onderneemt. Neem hier contact met ons op.
Kiezen voor Farming For Climate betekent een ecologisch engagement aangaan dankzij onze “kant-en-klare” oplossing met een lokale en onmiddellijke impact. Dit laat ons inderdaad toe om landbouwers financieel te ondersteunen in hun agro-ecologische transitie met positieve en directe resultaten op verschillende niveaus, hier in België. We kunnen bijvoorbeeld spreken van koolstofvastlegging in de bodem, een betere biodiversiteit, een hogere waterkwaliteit, lokale en gezonde voeding, enz. Dankzij onze samenwerkingen werken we voornamelijk binnen zes van de SDG’s (Sustainable Development Goals):
 • Doel 2: Geen honger (Duurzame voeding en bevordering van duurzame landbouw)
 • Doel 6: Duurzaam waterbeheer
 • Doel 8: Waardig werk en economische groei
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Doel 13: Klimaatactie
 • Doel 15: Bescherming, herstel en bevordering van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen om bodemdegradatie en verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen
Door het steunen van projecten, kan u:
 • een directe en lokale positieve milieu-impact op het terrein realiseren
 • hierover communiceren in jaarverslagen, nieuwsbrieven,…
 • de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers verbeteren door de boerderijen jaarlijks te bezoeken en het bewustzijn te vergroten
 • uw werknemers, consumenten en hun gezinnen sensibiliseren en bewust maken van duurzaamheid
Door samen te werken met Farming for Climate zorgt u voor een concrete, directe positieve milieu-impact die echt een verschil maakt voor de boer.
U kunt al onze huidige projecten hier bekijken. Momenteel hebben we veel boerderijen die klaar zijn om hun transitie te beginnen of verder te zetten en op zoek naar bedrijven die gemotiveerd zijn om hen te ondersteunen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het formulier.
Als betrouwbare actor biedt onze vereniging u een “kant-en-klare” oplossing aan, waarmee landbouwers de overgang naar agro-ecologie kunnen maken en tegelijkertijd kunnen werken aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Deze oplossing is niet alleen lokaal en onmiddellijk, maar heeft ook een reële zichtbare impact.
Farming For Climate is een non-profit organisatie. Wij zijn niet uit op winst, maar op een maximale impact op onze toekomst. Hoe meer landbouwbedrijven we samen kunnen steunen, hoe meer we de structuur van onze bodem grondig kunnen veranderen en onze Belgische bodem kunnen verbeteren.
Het is in België: zowel in Vlaanderen als in Wallonië zijn er landbouwbedrijven die wachten op steun.
Het is een kant-en-klare oplossing – gemakkelijk en op maat – die rechtstreeks inwerkt op verschillende SDG’s
Schenkingen via de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar, dankzij ons partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
U hebt ook recht op een follow-up van de gesteunde boerderijen via een jaarlijks bezoek. U zal kunnen communiceren over uw samenwerking en de vooruitgang ervan. Deze samenwerking kan uw bedrijf en uw medewerkers bewust maken van duurzame ontwikkeling.

PARTICULIER

Ik ben een particulier of andere

De gemakkelijkste manier is om een donatie te doen aan de vereniging, klik hier en volg de instructies. Het extraatje van deze gift is dat u dankzij ons partnerschap met de Koning Boudewijnstichting een belasting krijgt voor elke gift van meer dan 40€. Uw gift blijft anoniem en wordt gecumuleerd met andere giften zodat u samen een nieuw agro-ecologisch Transitieproject steunt.
U kunt ook, dankzij uw werkgever, uw collega’s of uw vrienden, ons project verspreiden en samen met ons beslissen over een belangrijker steunproject voor een landbouwbedrijf in uw regio, in uw activiteitensector of een andere keuze die we samen zullen maken.
Wij danken u alvast voor uw vrijgevigheid! Deze donatie zal één of meerdere landbouwers in staat stellen om vooruitgang te boeken in hun agro-ecologische transitie. Er is geen minimumbedrag en de donaties verlopen anoniem.
Farming for Climate is altijd op zoek naar vrijwilligers die gemotiveerd zijn om hun tijd te geven en hun vaardigheden te delen.
Die kunnen ons helpen om het aantal transitieprojecten uit te breiden, om meer bedrijven te contacteren, om het belang van het leven van onze bodems in België beter te communiceren aan zoveel mogelijk mensen, om financiering te zoeken, om onze manier van werken te verbeteren, … Zoals u ziet, hebben we heel wat vaardigheden nodig om agro-ecologische landbouw in België vooruit te helpen en zoveel mogelijk landbouwers te helpen hun landbouwpraktijken te veranderen.
Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.

We nemen momenteel geen mensen aan, maar we zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Bent u dat wel, neem dan contact met ons op via dit formulier of solliciteer via ons e-mailadres info@farmingforclimate.org. Wij horen graag van u.

Ja, dat is mogelijk! Wij bekijken altijd graag mogelijke partnerschappen omdat samenwerken een van onze kernwaarden is. U kunt contact met ons opnemen via dit formulier en wij staan u graag te woord.

Heb je een definitie nodig? Hier is onze woordenlijst!

Type landbouw

Agro-ecologie is een alternatieve landbouwaanpak, waarbij wordt samengewerkt met de natuur, niet ertegen. Het richt zich op duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische veerkracht en op het creëren van zelfvoorzienende en veerkrachtige landbouwsystemen. Daartoe is agro-ecologie gebaseerd op de 13 beginselen van agro-ecologie van de FAO: 

 1. Diversiteit: Bevorder de biodiversiteit en het gebruik van een verscheidenheid aan gewassen en dieren om de veerkracht van het systeem op te bouwen, de druk van plagen en ziekten te verminderen en de gezondheid van de bodem te ondersteunen.
 2. Co-creatie van kennis: Stimuleer de actieve deelname van boeren, onderzoekers en andere belanghebbenden om kennis te genereren en te delen om agroecologische praktijken te verbeteren.
 3. Synergieën: Bevorder positieve interacties tussen verschillende componenten van het agro-ecosysteem, zoals gewassen, dieren, bomen en water, om de efficiëntie en productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de negatieve milieueffecten te verminderen.
 4. Efficiëntie: Optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en minimaliseren van afval door het gebruik van efficiënte productiemethoden, recycling en andere duurzame praktijken.
 5. Recycling: Bevorderen van het gebruik van organisch materiaal, voedingsstoffen en water door middel van recycling en hergebruik om afval te verminderen en de duurzaamheid van het systeem te verbeteren.
 6. Veerkracht: Verbetering van het vermogen van agro-ecosystemen om zich aan te passen aan veranderende milieuomstandigheden en verstoringen, zoals klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.
 7. Menselijke en sociale waarden: Erkenning van het belang van menselijke waarden, zoals billijkheid, sociale rechtvaardigheid en respect voor culturele diversiteit, bij het vormgeven van agro-ecologische praktijken.
 8. Voedselsoevereiniteit: Bevorderen van het recht van volkeren om hun eigen voedsel- en landbouwsystemen te definiëren, op basis van hun eigen waarden en behoeften.
 9. Circulaire en solidaire economie: Stimuleer de ontwikkeling van lokale, circulaire en solidaire economieën ter ondersteuning van duurzame productie- en consumptiepatronen.
 10. Verantwoord bestuur: Pleit voor beleid en instellingen die agroecologie ondersteunen en participatie en samenwerking tussen belanghebbenden vergemakkelijken.
 11. Circulaire en inclusieve kennis: Stimuleer de ontwikkeling van lokale, circulaire en inclusieve kennissystemen die voortbouwen op traditionele en wetenschappelijke kennis.
 12. Gezond en veilig voedsel: Bevorderen van de productie van gezond en veilig voedsel dat voorziet in de voedingsbehoeften van mensen en tegelijkertijd de milieueffecten tot een minimum beperkt.
 13. Co-creatie van actie: Stimuleer de actieve deelname van landbouwers, onderzoekers en andere belanghebbenden aan het ontwerp en de uitvoering van agro-ecologische praktijken en beleidsmaatregelen.

Agro-ecologische landbouw is een manier van landbouw die de beginselen van de ecologie toepast op de landbouw. Agro-ecologie past een holistische systeembenadering toe op landbouw- en voedingssystemen, waarbij wordt getracht de ecologische, economische en sociale dimensies te combineren: de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. De praktijken omvatten die van de biologische landbouw, regeneratieve landbouw, bodemconserveringslandbouw en permacultuur. Ze bestaan uit het werken met de natuur, het telen op levende grond, het produceren van gezond en kwaliteitsvol voedsel, het bevorderen van de ontwikkeling van de biodiversiteit, het behoud van de kwaliteit van bodem, lucht en water. Deze praktijken omvatten onder andere 

 • geen grondbewerking, waardoor de structuur van de bodem wordt gerespecteerd en de populaties van verschillende micro-organismen en dieren in de bodemhorizonten in stand worden gehouden 
 • bijna permanente bodembedekking om erosie te beperken en de bodem te structureren 
 • bemesting op basis van natuurlijke inputs (groenbemesters, compost, enz.) om het niveau van het organische materiaal in de bodem te maximaliseren 
 • agrobosbouw en de aanplant van levende hagen 
 • gewasdiversificatie en -combinaties 
 • Combinatie van dierlijke en plantaardige productie. 

Biologische landbouw heeft als doel om op een milieuvriendelijke manier voedsel te verbouwen, door het vermijden van het gebruik van pesticiden en chemische meststoffen. Biologische landbouw maakt gebruik van natuurlijke methoden om gewassen te beschermen en te bemesten. Producten die afkomstig zijn uit de biologische landbouw zijn gecertificeerd en voldoen aan strikte normen, wat hun duurzaamheid en gezonde aspect garandeert. 

Biologische landbouw verwijst naar de productie van gewassen of veeteelt zonder het gebruik van chemicaliën zoals pesticiden en chemische meststoffen. De praktijken zijn gebaseerd op een label dat garandeert dat de productie wordt uitgevoerd met respect voor strikte en gecontroleerde normen. In tegenstelling tot biologische landbouw, is agro-ecologie gebaseerd op principes en niet op een lastenboek. Kortom, agro-ecologie streeft naar verbetering van de gezondheid en kwaliteit van de bodem en is meer gericht op een systeembenadering. Biolandbouw kan zeker agroecologisch zijn, maar is het niet per definitie.

Duurzame landbouw heeft tot doel in de huidige en toekomstige voedselbehoeften te voorzien en tegelijkertijd de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit, de natuurlijke hulpbronnen en de plattelandsgemeenschappen in stand te houden. Het is een veerkrachtige landbouw. Om dit te bereiken omvat duurzame landbouw een verantwoord gebruik van meststoffen en pesticiden, de bevordering van biodiversiteit en een efficiënt beheer van water en energie.  

Voorbeelden van duurzame landbouw zijn biologische landbouw, permacultuur en agro-ecologie. Al deze praktijken zijn erop gericht de negatieve effecten op het milieu tot een minimum te beperken en de veerkracht van landbouwecosystemen te vergroten. 

Regeneratieve landbouw of herstellende landbouw is gebaseerd op 5 basisprincipes. De bodem steeds zo veel mogelijk bedekt houden, de bodem zo min mogelijk verstoren, de diversiteit van de gewassen maximaliseren, levende wortels het hele jaar door in de bodem houden en, idealiter, vee integreren. 

Door gewasrotatie, mulching, compostering en holistisch graslandbeheer richt regeneratieve landbouw zich op het herstel van de biodiversiteit, waterbehoud en koolstofopslag. 

Bij de productie van duurzaam voeding houdt men rekening met de ecologische, sociale en economische gevolgen van voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie. Het is de bedoeling dat iedereen veilig en voedzaam voedsel krijgt, terwijl de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt en de producenten en werknemers een billijke vergoeding krijgen. Duurzame landbouwpraktijken, verantwoorde voedselkeuzes en de vermindering van voedselverspilling zijn voorbeelden van belangrijke maatregelen voor duurzame voeding. 

Impact

De term “biodiversiteit” omvat alle levende wezens en ecosystemen (planten-, dieren- en microbiële soorten en de diversiteit van natuurlijke habitats en landschappen). De bescherming van de biodiversiteit is essentieel voor het behoud van gezonde ecosystemen en voor de duurzaamheid van de ecosysteemdiensten waarvan de mens afhankelijk is. 

De waterkwaliteit is afhankelijk van verschillende factoren zoals vervuiling, pH, temperatuur, verontreinigingen, voedingsstoffen en opgeloste zuurstof. Handhaving en herstel van de waterkwaliteit is cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van de planeet. Een betere waterkwaliteit maakt een duurzamere landbouw mogelijk, en een duurzamere landbouw zorgt voor een betere waterkwaliteit.  

Agro-ecologische praktijken kunnen de waterkwaliteit verbeteren. Agro-ecologie is een benadering van de landbouw die duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken nastreeft en tegelijk de voedselproductie maximaliseert. Agroecologie kan een positief effect hebben op de waterkwaliteit. Door het gebruik van pesticiden en kunstmest te beperken en groene meststoffen te gebruiken, kan de hoeveelheid giftige chemicaliën in waterwegen en grondwater worden verminderd of gestopt. Ten tweede zijn de irrigatiemethoden die door agro-ecologie worden bevorderd, waterefficiënt (bv. conserveringslandbouw, druppelbevloeiing). Zij maken het mogelijk om waterverspilling tegen te gaan en het peil in rivieren en meren stabiel te houden. Ten slotte vermindert agro-ecologie de erosie door de aanplant van bomen en de toepassing van bodembedekkende gewassen, waardoor de waterafvloeiing wordt beperkt. 

Het vermogen van een economisch systeem om schokken of verstoringen (zoals economische crises, natuurrampen of marktveranderingen) te weerstaan, op te vangen en ervan te herstellen. Een veerkrachtig economisch systeem is in staat zich aan te passen en te transformeren om zijn werking en ontwikkeling op lange termijn in stand te houden, zelfs in moeilijke of onvoorziene economische omstandigheden.  

Een landbouwbedrijf kan bijvoorbeeld economische veerkracht bevorderen door zijn agro-ecologische praktijken, zoals 

 • Gewasdiversificatie, waardoor de economische afhankelijkheid van één gewas of één markt wordt verminderd. In het geval van een andere vraag of een extreem weerjaar zal de boer minder snel in een onhoudbare economische situatie terechtkomen. 
 • Verbetering van de gezondheid van de bodem 
 • Gebruik van zaden of planten die aan de plaatselijke omstandigheden zijn aangepast.  

Bodemgezondheid verwijst naar het vermogen van de bodem om een ecologisch evenwicht te handhaven dat gunstig is voor de groei van alle elementen in de bodem (bv. planten, insecten, schimmels, mycorrhizae, bacteriën, enz.). Een optimale fysische, chemische en biologische samenstelling van de bodem stelt planten en organismen in staat de voor hun groei noodzakelijke voedingsstoffen en water op te nemen. Een levende – en dus gezonde – bodem helpt ongedierte en ziekten te reguleren. Een gezonde bodem maakt ook de vastlegging van koolstof in de bodem mogelijk, wat de opwarming van de aarde kan tegengaan. 

Koolstofvastlegging is het proces waarbij koolstof wordt opgeslagen in natuurlijke ecosystemen (bodems, bossen en oceanen). Koolstofdioxide wordt uit de atmosfeer gehaald en op lange termijn opgeslagen in de bodem, het bos of de oceaan. Zo kunnen we de klimaatverandering bestrijden en de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer verminderen.  

Agro-ecologie die de bodemkwaliteit verbetert, kan aanzienlijk bijdragen tot de vastlegging van koolstof in de bodem en zo de opwarming van de aarde helpen bestrijden. 

Carbon farming of Koolstoflandbouw is een duurzame manier van landbouw. De praktijk is erop gericht de hoeveelheid koolstof die in de bodem is opgeslagen, te vergroten en tegelijkertijd de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de gezondheid van de bodem en de ecosystemen te verbeteren. Om dit te bereiken maakt carbon farming gebruik van landbouwpraktijken zoals vruchtwisseling, mulching, compostering, begrazingsbeheer en boomaanplant om de koolstofopslagcapaciteit van de landbouw te verbeteren.  

Bij carbon farming kunnen landbouwers koolstofcertificaten verkopen voor de hoeveelheid koolstof die in hun bodem bijkomend is opgeslagen met behulp van duurzame landbouwpraktijken, die kunnen worden gekocht door bedrijven of organisaties die hun koolstofvoetafdruk willen compenseren. 

Wat is het verschil met agro-ecologie? Carbon farming is vooral gericht op het vastleggen van koolstof in de bodem, terwijl agroecologie gericht is op duurzame landbouw met systeemverandering, rekening houdend met de gezondheid van de bodem, biodiversiteit, duurzaamheid, veerkracht en de sociale en economische impact van de landbouw. 

Klimaat

Een koolstofkrediet (carbon credits) is een meeteenheid die staat voor een vermindering van één ton CO2-equivalent of een gelijkwaardige hoeveelheid andere broeikasgassen. Koolstofkredieten worden gebruikt om projecten te financieren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Ze kunnen worden gekocht en verhandeld op koolstofmarkten. Ze worden vaak gebruikt om doelstellingen op het gebied van broeikasgasemissiereductie of koolstofneutraliteit te bereiken.  

Een koolstofkrediet moet niet worden verward met een koolstofcertificaat. Koolstofcertificaten en koolstofkredieten ondersteunen inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.  

De term “koolstofkrediet” wordt vaak geassocieerd met gereglementeerde koolstofmarkten die grenzen stellen aan de uitstoot van broeikasgassen en bedrijven in staat stellen aan deze grenzen te voldoen door koolstofkredieten te kopen. Koolstofkredieten kunnen worden uitgegeven door entiteiten zoals regeringen of internationale organisaties en kunnen worden verhandeld op gereglementeerde markten. 

De term “koolstofcertificaat” wordt vaak gebruikt in de context van vrijwillige emissiereductieprojecten of koolstofcompensatieprogramma’s, waarbij organisaties certificaten kopen om hun broeikasgasemissies te compenseren. Koolstofcertificaten kunnen worden afgegeven door entiteiten zoals niet-gouvernementele organisaties of bedrijven die gespecialiseerd zijn in de certificering van emissiereductieprojecten. Koolstofcertificaten kunnen worden verhandeld op vrijwillige markten of rechtstreeks worden verkocht aan bedrijven of organisaties die hun broeikasgasemissies willen compenseren. 

Farming for Climate biedt geen koolstofkredieten of koolstofcertificaten aan en richt zich in plaats daarvan op het holistische concept van de boerderij en haar ecosysteem.   

Koolstofcompensatie of klimaatcompensatie is een proces waarbij de uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd om het milieueffect van menselijke activiteiten te verminderen. Het stelt ons in staat de klimaatverandering te bestrijden door een project te financieren dat een gelijkwaardige hoeveelheid koolstofdioxide vermindert of uit de atmosfeer verwijdert. Compensatieprojecten kunnen bestaan uit het planten van bomen, het financieren van hernieuwbare energie of het afvangen en opslaan van koolstof.  

Agro-ecologie en haar praktijken kunnen een positieve bijdrage leveren aan het opslaan van koolstof in de bodem. 

Bij Farming for Climate willen we een positieve bijdrage leveren aan koolstofvermindering door bedrijven de mogelijkheid te bieden agro-ecologische transitieprojecten te financieren. Deze projecten zullen dan koolstof vastleggen en opslaan in de bodem. Dankzij onze non-profit organisatie (een van onze sterke punten) is de impact lokaal, aangezien we uitsluitend met Belgische boeren werken. 

Koolstofneutraliteit (carbon neutrality) is een concept dat vaak door bedrijven wordt gebruikt als onderdeel van hun klimaatbeleid. Het bereiken van koolstofneutraliteit betekent dat de door een entiteit (zoals een bedrijf) geproduceerde broeikasgasemissies gelijk zijn aan de emissies die zij heeft weten te vermijden of te compenseren. Dit betekent dat alle resterende CO2- en andere broeikasgasemissies worden gecompenseerd door acties die dezelfde hoeveelheid van deze gassen uit de atmosfeer verwijderen. Deze acties kunnen bestaan uit het planten van bomen of het opslaan van koolstof in de bodem.  

Koolstofneutraliteit is een van de oplossingen waarover bedrijven en instellingen beschikken. Dankzij de vastlegging van koolstof in de bodem die de agro-ecologie mogelijk maakt door haar praktijken (geen grondbewerking, gebruik van groenbemesters, diversificatie van gewassen, enz. 

Science based targets (SBT) of wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen zijn emissiereductiedoelstellingen die door een bedrijf of organisatie worden vastgesteld. Deze doelstellingen zijn in overeenstemming met de laatste wetenschappelijke gegevens over klimaatverandering. De doelstellingen zijn gericht op het bijdragen aan de internationale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan +1,5°C ten opzichte van de pre-industriële niveaus, door de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en consistent te verminderen in overeenstemming met de aanbevelingen van wetenschappers. 

Agro-ecologie kan helpen om deze doelstellingen te bereiken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en koolstofvastlegging in de bodem te verhogen. De duurzamere praktijken van agro-ecologie (zoals gewasrotatie, teeltbeheer, vermindering van chemische inputs en het gebruik van compost) dragen bij aan koolstofvastlegging in de bodem en verminderen daarmee de uitstoot van broeikasgassen. 

Agro-ecologische praktijken

Groenbemesters zijn alternatieven voor chemische meststoffen. Het zijn planten die in landbouwgrond worden geteeld om de kwaliteit en de vruchtbaarheid ervan te verbeteren. Over het algemeen worden deze planten tussen de hoofdgewassen geteeld om bodemerosie tegen te gaan, organisch materiaal toe te voegen, stikstof uit de lucht te binden en de biodiversiteit in de bodem te vergroten. Deze planten worden vervolgens op de bodem gelaten en niet geoogst. Groenbemesters verbeteren de gezondheid van de bodem en dragen bij tot het herstel van landbouwecosystemen. 

Niet-kerende bodembewerking (“no-till”) is een landbouwtechniek die erin bestaat de bodem te bewerken zonder te ploegen (zonder de bodem te keren). Deze praktijk heeft tot doel het leven van de bodem in stand te houden door verstoring van ondergrondse ecosystemen te vermijden. Het verhoogt vervolgens het gehalte aan organisch materiaal en verbetert de bodemstructuur. Niet-kerende bodembewerking kan ook bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door het verbruik van fossiele energie te beperken en de vastlegging van koolstof in de bodem te bevorderen. 

Bij vruchtwisseling worden de gewassen op een bepaald perceel van het ene seizoen op het andere afgewisseld. De bodem blijft gezond door uitputting van voedingsstoffen te voorkomen, plagen en ziekten te beperken en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren. Het kan ook helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door koolstof in de bodem op te slaan. 

Een levende bodem wordt gevormd door een gemeenschap van levende organismen (bacteriën, schimmels, regenwormen en bodeminsecten). Dankzij deze organismen worden veel belangrijke functies in ecosystemen mogelijk gemaakt. Deze omvatten 

 • afbraak van organisch materiaal, 
 • stikstofbinding, 
 • regulering van het watergehalte in de bodem, 
 • koolstofopslag, 
 • levering van voedingsstoffen aan planten. 

Door een levende bodem kan de gezondheid van terrestrische ecosystemen en een duurzame voedselproductie worden bevorderd. 

Door duurzame landbouwpraktijken (vruchtwisseling, agroforestry, compostering, water- en nutriëntenbeheer, enz.) kunnen de gezondheid en de kwaliteit van de bodem worden verbeterd. Bodemregeneratie of bodemherstel bevordert het microbiële leven, de biodiversiteit en de koolstofopslag. Het vermindert ook erosie en bodemdegradatie. 

Bodemregeneratie is een belangrijke stap naar duurzamere en veerkrachtigere landbouwsystemen.